Valberedningen är nu utsedd och består av Peter Agardh som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Richard Tooby i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) ordförande vid årsstämma; 
(b) antal stämmovalda styrelseledamöter; 
(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
(e) antal revisorer; 
(f) revisorer; 
(g) arvode till revisorer; 
(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av val-beredning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

För ytterligare information:
Peter Carlsson, VD, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427