Valberedningen är nu utsedd och består av Stefan Engström som representerar Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson som representerar Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren som representerar BLL Invest AB samt Peter Agardh i egenskap av styrelseordförande.

Valberedning ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) ordförande vid årsstämma; 
(b) antal stämmovalda styrelseledamöter; 
(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen; 
(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall); 
(e) antal revisorer; 
(f) revisorer; 
(g) arvode till revisorer; 
(h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen; och 
(i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall). 

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 09.00 CEST.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52