Utöver de enligt lag obligatoriska ärendena beslutades bland annat om nyval av Pär Thuresson som ordinarie styrelseledamot, om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget och om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Enligt bemyndigandet kan styrelsen under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen, besluta om nyemission av aktier.